Computer
  ENGLISH (source)   SWEDISH (target)
       
  PART 1: HARDWARE SAMPLE    
  Connecting Drives
When installing a drive, you connect two cables- a direct current (DC) power cable and an interface cable to the back of the drive. Your drive's power input connector (to which you connect the DC power cable) resembles the connector shown in Figure 0-1
  Ansluta enheter
När du installerar en enhet ansluter du två kablar, en likströmskabel och en gränssnittskabel, till enhetens baksida. Enhetens strömanslutning (där du ansluter likströmskabeln) ser ut som anslutningen i figur 0-1.
  The drive's interface connector is a card-edge connector or a header connector, as shown in Figure 0-2.   Enhetens gränssnittsanslutning är en kortkantkontakt eller en stiftkontakt som i figur 0-2.
  When attaching the interface cable to a drive, be sure to match the colored strip on the cable to pin 1of the drive's interface connector. For the location of pin 1 on the drive's interface connector, see the documentation that came with the drive.   Se till att den färgade randen på kabeln riktas in mot stift 1 på enhetens gränssnittskontakt när du ansluter gränssnittskabeln. För att ta reda på var stift 1 är placerad på enhetens gränssnittskontakt tittar du i den dokumentation som levererades med enheten.
  Most interface connectors are keyed for correct insertion; that is, a notch or a missing pin on one connector matches a tab or a filled-in hole on the other connector (see Figure 0-2). Keying ensures that the pin-1 wire in the cable (indicated by the colored strip along one edge of the cable) goes to the pin-1 end of the connector.   De flesta gränssnittskontakter kan bara sättas i på ett sätt, dvs en skåra eller ett stift som fattas på den ena kontakten passar i en flik eller ett ifyllt hål på den andra kontakten (se figur 0-2). Detta säkerställer att stift 1 på kabeln (vilket indikeras med en färgad rand längs kabelkanten) hamnar på platsen för stift 1 på kontakten.
  The pin-1 end of a connector on a board or a card is usually indicated by a silk-screened "1" printed directly on the board or card.   Platsen för stift 1 på ett kort indikeras vanligtvis med siffran 1 som är tryckt direkt på kortytan.
  CAUTION: When connecting an interface cable, do not reverse the interface cable (do not place the colored strip away from pin 1 of the connector). Reversing the cable prevents the drive from operating and could damage the controller, the drive, or both.   VARNING: När du ansluter en gränssnittskabel är det viktigt att du inte vänder på den (placera inte den färgade randen vid annat stift än stift 1 på kontakten). Om kabeln vänds fungerar inte enheten och skador på styrenheten, enheten eller båda kan uppstå.
       
  PART 2: SOFTWARE SAMPLE    
  (Note: ICU = ISA Configuration Utility)   (Obs! ICU = ISA Configuration Utility - Hjälpprogram för ISA-konfiguration)
  ICU Database
The ICU provides a database of configuration files for a large variety of non-Plug and Play ISA expansion cards. The database is located in the \db subdirectory. Listed cards are non-Plug and Play ISA expansion cards that have configuration files stored in this database.
  ICU-databas
Med ICU får man en databas av konfigurationsfiler för många olika varianter av ISA-expansionskort utan 'Plug and Play'-funktion. Databasen finns i underkatalogen \db. Listade kort är ISA-expansionskort utan 'Plug and Play'-funktion vars konfigurationsfiler finns i denna databas.
  Unlisted cards are non-Plug and Play ISA expansion cards that do not have configuration files stored in the ICU database. Unlisted cards are not displayed in the list of cards provided for the various card categories.   Icke listade kort är ISA-expansionskort utan 'Plug and Play'-funktion som inte har någon konfigurationsfil i ICU-databasen. Icke listade kort visas inte i kortlistan som erbjuder många olika kortkategorier.
  The unlisted cards may be cards for which no configuration file exists or new cards that include a manufacturer-supplied configuration file on diskette.   De icke listade korten kan vara sådana som inte har någon konfigurationsfil eller nya kort som levereras med en konfigurationsfil på diskett från tillverkaren.
  When you supply a configuration file and the ICU is running from the hard-disk drive, the configuration file is copied to the directory that contains the rest of the ICU database.   När du matar in en konfigurationsfil och ICU körs på hårddisken, kopieras konfigurationsfilen till den katalog där resten av ICU-databasen finns.
  When to Run the ICU   När ska man köra ICU?
  Whenever you add or remove non-Plug and Play ISA expansion cards, you must run the ICU to ensure that no two cards attempt to use the same resources (such as interrupt request [IRQ] lines).   Varje gång du lägger till eller tar bort ISA-expansionskort utan 'Plug and play'-funktion måste du köra ICU för att säkerställa att inte två kort försöker använda samma resurser (som t.ex. avbrottsbegäran [IRQ]).
  Run the program before adding or removing any non-Plug and Play ISA expansion cards. The ICU can identify and resolve any resource conflicts and indicate the proper jumper and switch settings for each expansion card to avoid such conflicts.   Kör programmet innan du lägger till eller tar bort något ISA-expansionskort utan 'Plug and Play'-funktion. ICU kan identifiera och lösa eventuella resurskonflikter och visa varje expansionskorts korrekta inställningar av byglar och omkopplare för att undvika sådana konflikter.
  Running the program first helps you determine how to configure a non-Plug and Play ISA expansion card before you install it in your computer.   Genom att köra programmet först, blir det lättare att fastställa hur ett ISA-expansionskort utan 'Plug and Play'-funktion ska konfigureras innan du installerar det i datorn.
  After you have run the ICU for your non-Plug and Play ISA expansion cards and it has configured all your Plug and Play and PCI expansion cards, you can use the utility to lock the configuration of your Plug and Play and PCI expansion cards so that they are always assigned the same resources.   Då alla ISA-expansionskort utan 'Plug and Play'-funktion har konfigurerats av ICU kan du använda hjälpprogrammet till att låsa konfigurationen så att ISA-expansionskorten utan 'Plug and Play'-funktion alltid tilldelas samma resurser.
 
 

 


This translation was completed as a test for a translation agency. Feedback:

"I have received the results of your sample translation. Congratulations! The outcome was favorable and has been recorded as such. The highest you can score on the sample is a five and you scored a four. Outstanding Work!"

[Close Window]    [Home]